Calendari del contribuent

Calendari del contribuent a nivell estatal

Aquest CALENDARI DEL CONTRIBUENT va dirigit fonamentalment a recordar a les persones físiques, empresaris i professionals, i a les entitats, el compliment de les seues principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, al llarg de l'any mes a mes.

L'obligatorietat de presentar Declaracions-Liquidacions (autoliquidacions) quan aquesta tinga caràcter periòdic pot ser trimestral o mensual, segons l'impost i el tipus d'obligat tributari que es tracte.

  Calendario Fiscal

Calendari del contribuent a nivell municipal

Quan ha de pagar els seus tributs?

Existeixen dos períodes voluntaris de pagament l’any que aproximadament comprenen els següents mesos:

1º Període: MARÇ-ABRIL

Durant aquest període es posa al cobrament:

  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
  • Altres tributs municipals: Recollida de Brossa, Clavegueram i uns altres.

2º Període: AGOST-SETEMBRE

Durant aquest període es posa al cobrament:

  • Impost de Béns Immobles (IBI)
  • Imposats sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Les dates de pagament i els conceptes que es posen al cobrament en cada exercici es publiquen anualment a través de diversos mitjans de comunicació (anuncis en premsa, ràdio, cartells, etc.).

Per a més informació poden consultar la Guia bàsica de Tributació o en la web del SUMA.

© 2015 - Ajuntament de Calp - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball