Actualitat Notícies

AJUDES DESTINADES A FINANÇAR ELS COSTOS FIXOS D'INCLUSIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS DE LA SEGURETAT SOCIAL PUBLICADES PER LA CONSELLERIA.

CREAMA INFORMA DE LES AJUDES DESTINADES A FINANÇAR ELS COSTOS FIXOS D'INCLUSIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS DE LA SEGURETAT SOCIAL PUBLICADES PER LA CONSELLERIA.
 AJUDES DESTINADES A FINANÇAR ELS COSTOS FIXOS D'INCLUSIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS DE LA SEGURETAT SOCIAL PUBLICADES PER LA CONSELLERIA.

Podran ser persones BENEFICIÀRIES d'aquestes ajudes les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes que:
• Estiguen donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA).
• Complisquen, dins de l'any natural de la Resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs.
• Desenvolupen la seua activitat econòmica a títol lucratiu, de forma habitual, personal i directa en la Comunitat Valenciana.
• No comptar amb més de nou persones treballadores contractades per compte d'altri el dia de publicació de la convocatòria en el DOGV.
• Tindre compliments 19 anys en la data de publicació, en extracte, de la Resolució de convocatòria en el DOGV.
• Mantindre un mínim d'un any l'activitat des de la sol·licitud de l'ajuda.
Sense perjudici de les exclusions previstes en l'article 3 de les bases reguladores, no podran ser beneficiàries les persones en les quals concórrega alguna de les següents circumstàncies (Veure art. 3.2 de la convocatòria i a més):
a) Haver sigut subjecte de resolució ferma en via administrativa de revocació o, si escau, reintegrament de subvencions per a la promoció de l'ocupació autònoma, consistents en la subvenció de quotes de la Seguretat Social, en els quatre anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

b) Les persones treballadores autònomes els rendiments nets de les quals d'activitats econòmiques obtinguts durant l'exercici anterior al de la convocatòria, del qual es dispose declaració de l'IRPF o Certificat Negatiu d'Hisenda que acredite la no obligació de presentació de declaració de l'IRPF, siguen superiors a tres vegades l'import de la base mínima de cotització de les persones treballadores autònomes.
La QUANTIA de l'ajuda oscil·la entre els 2.700 € i els 2.850 €.
El TERMINI DE PRESENTACIÓ de sol·licituds serà fins al dia 3 d'abril de 2019.
Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació en l'agència AFIC-Creama de Calp,  o enviant un mail a ellorca@creama.org.

© 2015 - Ajuntament de Calp - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball