Actualitat Notícies

REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT AL IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19

Mesures Específiques per als autònoms.
REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT AL IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19

Volem informar-vos sobre el Reial decret llei 8/2020, de 17 març, sobre les mesures específiques per als autònoms.
El present reial decret llei amplia les mesures ja preses amb un paquet econòmic i social de gran abast i magnitud, amb l'objectiu de contribuir a evitar un impacte econòmic prolongat més enllà de la crisi sanitària, donant prioritat a la protecció de les famílies, autònoms i empreses més directament afectades.
Es posa l'accent en la casuística dels autònoms, particularment afectats per la situació actual, creant una prestació extraordinària per cessament d'activitat, que cobreix la finalització de l'activitat provocada per una situació en tot cas involuntària.

Autònoms:

Tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat que es regula en aquest article, sempre que compleixin els següents requisits:

a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

b) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l'efectuada en el semestre anterior.

c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

La prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en aquest article tindrà una durada d'un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes. El temps de la seva percepció s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Document complet aquí

© 2015 - Ajuntament de Calp - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball